Specyfikacja techniczna kleju Permabond

Skład

 • Składnik: metakrylan 2-hydroksykelu R36/38, R43,
 • Rodzina chemiczna: ester, metakrylan 2- etylhexylu R36/37/38, R43, R50/53 metakrylanu
 • Objętość: 20 - < 35%

Właściwości fizyczne i chemiczne

 • Substancja: wzbogacony preparat
 • Stan fizyczny: substancja ciekła
 • Wygląd, zapach: bezbarwna, słaby zapach
 • Próg zapachowy: niedostępny
 • PH: nie dotyczy
 • Temperatura wrzenia: nie dotyczy
 • Temperatura topliwości/zamarzania: nie dotyczy
 • Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalna
 • Współczynnik cząsteczki (n – oktanolowy /wody): nie dotyczy
 • Gęstość względna: 1,030
 • Temperatura parowania: nie dotyczy
 • Ciśnienie oparów: nie dotyczy
 • Gęstość oparów: nie dotyczy
 • Lepkość: 600 mPa.s
 • Substancje lotne: brak
 • Lotne związki organiczne: < 5g/l
 • Samozapłon: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: 89 stopni C
 • Właściwości utleniania: nie dotyczy


Stabilność i reakcyjność: substancja stabilna
Materiały, których należy unikać: kwasy, zasady, nadtlenki
Produkty rozkładu stanowiące zagrożenie: jednotlenek węgla, dwutlenek węgla
Warunki polimeryzacji stanowiące zagrożenie: nadmierne ciepło, światło lub brak czynników hamujących może spowodować polimeryzację.

Informacje toksykologiczne/identyfikacja zagrożeń
Podrażnienie oczu: przejściowe
Zagrożenie chroniczne: pomimo, iż nie prowadzono prób dotyczących długotrwałych efektów zagrożenia, w oparciu o informacje nt. składników ocenia się, że jego poziom toksyczności jest niski. Zaleca się stosowanie dobrych przemysłowych zasad BHP. Szczególne skutki zdrowotne: klej może powodować uczulenie

Identyfikacja zagrożeń
Oczy: podrażnia ale nie powoduje uszkodzeń
Skóra: częsty wydłużony kontakt może podrażniać skórę i powodować uczulenie
Drogi oddechowe: brak zagrożeń przy normalnym stosowaniu przemysłowym
Drogi pokarmowe: niski poziom toksyczności. Brak zagrożeń przy normalnym stosowaniu.

Informacje ekologiczne
Nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Nie stwierdzono toksyczności w wodzie.

Uwagi nt. usuwania substancji
Usuwanie odpadów powinno być zgodne z istniejącymi przepisami społecznymi i lokalnymi.

Ostrzeżenia dotyczące pustych opakowań
Puste pojemniki mogą zawierać resztki substancji, dlatego ich usuwanie musi być zgodne z przepisami społecznymi i lokalnymi.

Środki przeciwpożarowe – samozapłon, środki przeciwdziałające przypadkowemu uwalnianiu się.
W przypadku rozlania i wycieku należy zebrać przy pomocy piasku lub innego materiału absorbcyjnego i umieścić w pojemniku celem późniejszego wywozu. Nie wolno tego wylewać, zwilżać albo wypłukiwać do sieci kanalizacyjnej ani do publicznych sieci wodnych.

Rozładunek i składowanie
Temperatura składowania: zewnętrzna.
Szczególna wrażliwość: wyrób jest przylepny dzięki utrwalonemu UV.
Należy unikać nadmiernego ciepła i światła.
Składowanie: przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wymogi w zakresie wentylacji: normalna wentylacja pokojowa. Jeśli w pomieszczeniu dokuczają opary, należy zapewnić miejscową wentylację mechaniczną.
Wrażliwość na elektryczność stałą: nie.
Wrażliwość na oddziaływanie mechaniczne: nie.

Kontrola narażenia na ryzyko/ochrona osobista
Wymogi dotyczące wentylacji: Ogólnie norma wentylacji pokojowa. Jeśli w pomieszczeniach dokuczają opary, należy zapewnić miejscowa wentylację mechaniczną.
Wymogi dotyczące ochrony oczu: Unikać kontaktu z oczami. Należy zakładać okulary ochronne.
Wymogi dotyczące rękawic: Pracownik musi zakładać odpowiednie rękawice ochronne, aby zapobiec podrażnieniu skory.
Wymogi dotyczące odzieży: Pracownik musi zakładać odpowiednią odzież ochronna i sprzęt, aby zabezpieczyć się przed możliwością kontaktu kleju ze skórą.
Wymogi dotyczące oddychania: Nie ma żadnych wymogów w przypadku normalnych warunków obchodzenia się z tą substancją.

Informacje na temat transportu

 • ADR/RID: nie dotyczy
 • Numer CEFFIC TREMCARD: nie dotyczy
 • Kod CHAZCHEM: nie dotyczy
 • Kod HAMMLER: nie dotyczy
 • Klasyfikacja IMDG: nie dotyczy
 • Klasyfikacja IATA: nie dotyczy
 • Środek zanieczyszczający wody morskie: nie
 • Numer U.N. (S.I.N.): nie dotyczy
 • Klasa U.N. Grupa opakowania: nie dotyczy


Informacje nt. przepisów
Klasyfikacja zagrożeń EEC: środek drażniący.
Oznaczenie ryzyka R36/37/38: podrażnienie oczu, układu oddechowego i skóry.
R43: może powodować uczulenie na skutek kontaktu ze skórą.

Sformułowania dotyczące zachowania bezpieczeństwa

 • S24 – unikać kontaktu ze skórą,
 • S26 – w przypadku kontaktu z oczami przemyć oczy dużą ilością wody i skorzystać z pomocy lekarskiej,
 • S27 – nałożyć rękawice ochronne

Sporządzając niniejszy arkusz uwzględniono dyrektywy 88/379/EEC oraz 91/155/EEC. Niniejsze informacje przekazuje się w celu ochrony zdrowia i zachowania bezpieczeństwa przez użytkowników. Należy jednak przestrzegać wszelkich przepisów miejscowych lub krajowych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Niniejsze informacje stanowią wskazania, że dana substancja jest właściwa do konkretnych zastosowań.